www.frontflieger.de

Kommandeur der Flieger der 1. Armee
Kofl A.O.K. 1

  Kofl:  
  N.N.  

  Abteilungen im Bereich der 1. Armee  
 
Armeeflugpark
AFP 1
 
Ballonzug
17, 39, 80, 138, 146, 206 b, 213 b, 219 b, 220 b Trupp C
 
Fliegerabteilung (Artillerie)
FA A 203, FA A 252, FA A 261, FA A 286 b
 
Feldluftschifferabteilung
FLA 14, FLA 22, FLA 32
 
Flak-Zug
33, 49, 52, 78, 89
 
Flugabwehrkanonenbatterie
3, 511, 540, 719, 735, 736
 
Flugabwehrkommand.
6, 43, 48
 
Jagdstaffel
Jasta 21, Jasta 31, Jasta 74
 
Kommandeur der Flieger
Kommandeur der Flugabwehrkanonen 1
Kommandeur der Luftschiffer 1
Luftschiffpark 1 os.
 
Maschinenflugabwehrkanonen auf Kraftwagen
13, 20, 50 b, 53, 101, 4, 125, 149
 
Ortsfeste Flugabwehrschweinwerferzug
12, 227, 706, 722, 748
 
Wetterwarte
1, 201, 202, 203, 204, 205, 206
 

  Details:  
  N.N.  


  Einheiten
Kofl
NavigationNavigation Kontakt/feed-back/contacteKontakt/Feedback