www.frontflieger.de

Kommandeur der Flieger der 1. Armee
Kofl A.O.K. 1
22. April 1917

  Kofl:  
  N.N.  

  Abteilungen im Bereich der 1. Armee  
 
Gruppe Fliegerabteilung
(Artillerie)
Schutzstaffel Jagdstaffel Gruppenführer der Flieger
Aisne/ Gen.Kdo.* FA A 254   Jasta 17 Grufl 11
Aisne/ 21. Res. Div.** FA A 228 Schusta 16    
Aisne/ 4. Inf. Div.*** FA A 226 Schusta 5    

Gruppe Fliegerabteilung
(Artillerie)
Schutzstaffel Jagdstaffel Gruppenführer der Flieger
Brimont/ Gen. Kdo. FA A 243   Jasta 19 Grufl 10
Brimont/ 54. Inf. Div. FA A 278 Schusta 23    
Brimont/ G. E. D. FA A 286 Schusta 1    
Brimont/ 34. Inf. Div. FA A 248 Schusta 29    

Gruppe Fliegerabteilung
(Artillerie)
Schutzstaffel Jagdstaffel Gruppenführer der Flieger
Reims/ Gen. Kdo. FA A 267   Jasta 21 Grufl 1
Reims/ 19. Inf. Div. FA A 245 Schusta 9 Jasta 36  
Reims/ 7. Res. Div. FA A 206      
Reims/ 13. Res. Div. FA A 290      
Reims/ 14. Res. Div. FA A 203 Schusta 12    

Gruppe Fliegerabteilung
(Artillerie)
Schutzstaffel Jagdstaffel Gruppenführer der Flieger
Prosnes/ Gen. Kdo. ?   Jasta 24 Grufl 8
Prosnes/ 29. Inf. Div. FA A 296 Schusta 15 Jasta 29  
Prosnes/ 5. Inf. Div. FA A 272 Schusta 18    
Prosnes/ 6. Inf. Div. FA A 252 Schusta 28    


* Gen.Kdo. = General-Kommando
** Res. Div. = Reserve-Division
*** Inf. Div. = Infanterie-Division
 

  Details:  
  N.N.  


  Einheiten
Kofl
NavigationNavigation Kontakt/feed-back/contacteKontakt/Feedback