www.frontflieger.de

Kommandeur der Flieger der 3. Armee
Kofl A.O.K. 3

  Kofl:  
  N.N.  

  Abteilungen im Bereich der 3. Armee
21. März 1918
 
 
Armeeflugpark
AFP 3
 
Ballonzug
42, 51, 52, 93, 108, 130, 147, 218 b
 
Fliegerabteilung (Artillerie)
FA A 215, FA A 229, FA A 251,
FA A 270, FA A 275 FA A 283
 
Feldluftschiffer-Abteilung
FLA 18, FLA 28, FLA 44
 
Flak auf Kraftwagen
97
 
Flak Gruppenkdr.
11, 12, 28
 
Flak sch. auf Kraftwagen
101, 104, 106, 114, 128, 152, 153, 154
 
Flak-Batterie
3 b (GrupKdr 11), 13, 15, 16, 18,
29 (GrupKdr 11), 38, 47 (GrpKdr 28), 54 (GrpKdr 28),
55, 61, 62, 67 (GrpKdr 28), 81 (GrpKdr 12),
88, 90 (GrupKdr 11), 91, 98, 99, 146,
560 b, 720, 150 (GrpKdr 28), 155 (GrpKdr 12),
160 (GrpKdr 12), 510, 512, 545, 701, 713 (GrpKdr 28),
715, 716, 718, 739, 740, 748, 749, 126 (GrpKdr 28)
 
Flak-Scheinwerfer, ortsfest
38, 746, 747, 748
 
Flak-Scheinwerfer-Zug
203, 234, 401
 
Gruppenführer der Flieger
Grufl 18
 
Jagdstaffel
Jasta 1, Jasta 9, Jasta 72, Jasta 73
 
Kommandeur Flak
32, 518 b, 744, 171, 65 b
 
Kommandeur der Flieger
 
Maschinen-Flak-Zug
21, 24, 26, 30, 35, 36, 41, 43, 50, 63, 87, 100
 
Scheinwerfer, ortsfest
10, 21, 725, 743
 

  Details:  
  N.N.  


  Einheiten
Kofl
NavigationNavigation Kontakt/feed-back/contacteKontakt/Feedback