www.frontflieger.de

Kommandeur der Flieger der 18. Armee
Kofl A.O.K. 18

  Kofl 18 - am 24. März 1918  
 
Hauptmann Blumberg

Armeeflugpark 18 (AFP 18)
 

  Gruppenführer der Flieger 17
[Grufl 17] (III. Armeekorps)
 
  Fliegerabteilung 247 (Artillerie) [FA A 247],
FA A 264,

Jagdgruppe 1:
Jagdstaffel 8 [Jasta 8],
Jagdstaffel 62,
Jagdstaffel 68,

Schlachtstaffel 2 (Schlasta 2),
Schlachtstaffel 5,

Feldluftschifferabteilung 67 [FLA 67] mit
Ballonzug 33 [BZ 33],
Ballonzug 41 [BZ 41] (aufgelöst),
Ballonzug 61 [BZ 61],
 

  Grufl N:N: (XXV. Reserve-Korps)  
  FA A 245,
FA A 234,
FA A 271,

(Feldluftschifferabteilung-Stab beantragt),
BZ 82,
BZ 118,
BZ 125
 

  Grufl 13 (IX. Armee-Korps)  
  FA A 237,
FA A 295 b,
FA A 290 b,

Jagdgruppe 11
Jasta 17,
Jasta 22,
Jasta 63,

Schlasta 6,
Schlasta 8,
Schlasta 20,

Feldluftschifferabteilung 37,
BZ 32 (aufgelöst),
BZ 49,
BZ 96
 

  Grufl 8 (XVII. Armeekorps)  
  FA 29,
FA A 225,
FA A 212,

Jagdgruppe 5
Jasta 48,
Jasta 53,
Jasta 69,

Schlasta 7,
Schlasta 34,
Schlasta 37,

Feldluftschifferabteilung 29,
BZ 31,
BZ 40,
BZ 127 (aufgelöst),
 

  Grufl 9 (IV. Reserve-Korps)  
  FA A 254,
FA A 287 b,
FA A 206,

Jagdgruppe 12:
Jasta 12,
Jasta 24,
Jasta 44,
Jasta 79,

Schlasta 18,
Schlasta 31,
Schlasta 38,

Feldluftschifferabteilung 30,
BZ 4,
BZ 91 (aufgelöst),
BZ 120 (aufgelöst),
 

  Grufl N:N: (VIII. Armee-Korps)  
  FA A 216,
FA A 226,
FA A 297 b,

Feldluftschifferabteilung 11,
BZ 83,
BZ 94 (aufgelöst),
BZ 126
 

  Der Obersten Heeresleitung direkt unterstellt...  
  Bogohl 1,
Bogohl 4
 

  Abteilungen, die 1918 ebenfalls zur AOK 18 gehörten:  
  Schlasta 36, FLA 23, BZ 19, FA 8, FA 23, FA 39, RBZ 3.

  Einheiten
Kofl
NavigationNavigation Kontakt/feed-back/contacteKontakt/Feedback