www.frontflieger.de

Kommandeur der Flieger der 5. Armee
Kofl A.O.K. 5

  Kofl:  
  Alfred Streccius
(zwischen September und Dezember 1917)
 

  Abteilungen im Bereich der 5. Armee
Herbst 1917
 
 
FA A 285
FA A 239
Bogohl 2
AFP 5
Fliegerschule
RBZ 3

Jasta 14 Jasta 16 Jasta 21 Jasta 22 Jasta 23 Jasta 32

Gen.Kdo. Massgruppe West

Grufl 14 (Seraphim)
FA A 254
Abschnitt
Cheppy
Abschnitt
Falkenberg
Abschnitt
Ruisy
Abschnitt
Torges
FA A 278 FA A 296 FA A 249 FA A 274
Schusta 20 Schusta 14 Schusta 8  


Gen.Kdo. Massgruppe Ost

Grufl 1 (Sersche)
FA A 222
Abschnitt
Samogneux
Abschnitt
Granatental
Abschnitt
Heßwald
FA 36 FA 44 FA A 228
Schusta 6 Schusta 18 Schusta 15


Gen.Kdo. Abschnitt Ornes

  Grufl 10 (Geyer)  
FA A 205   FA A 280
Abschnitt
Vaux
Abschnitt
Dieppe
FA A 284 FA A 291
  Schusta 22


Gen.Kdo. Vaux

Grufl 6
FA 9
Abschnitt
Damloppe
Abschnitt
Etain
FA A 244 FA A 207
  Schusta 2
 

  Details:  
  N.N.  


  Einheiten
Kofl
NavigationNavigation Kontakt/feed-back/contacteKontakt/Feedback