www.frontflieger.de

Kommandeur der Flieger der 6. Armee
Kofl A.O.K. 6

  Kofl:  
  Hptm. Max Siegfried SORG (seit 8. August 1916 bereits als Stofl 6)  

  Abteilungen im Bereich der 6. Armee/ 28. Mai 1917  
 
Armeeflugpark
AFP 6 b
 
Grufl
Grufl 2, Grufl 3, Grufl 4, Grufl 12, Grufl 15
 
Fliegerabteilungen
FA 5, FA 8, FA 13, FA 18, FA 26, FA 40, FA 45 b
 
Fliegerabteilung (Artillerie) mit zugeteilter Schutzstaffel
FA A 202 (Schusta 21),
FA A 204,
FA A 211 (Schusta 19),
FA A 224 (Schusta 27),
FA A 227,
FA A 233 (Schusta 7),
FA A 235 (Schusta 17),
FA A 238 (Schusta 30)
FA A 240 (Schusta 13),
FA A 256,
FA A 258,
FA A 263,
FA A 264 (Schusta 11),
FA A 268,
FA A 288 b (Schusta 4),
FA A 292 b.
 
Jagdstaffel
Jasta 3
Jasta 4
Jasta 11
Jasta 12
Jasta 27
Jasta 28
Jasta 30
Jasta 33
 

  Details:  
  N.N.  


  Einheiten
Kofl
NavigationNavigation Kontakt/feed-back/contacteKontakt/Feedback